Thầy bói đểu cáng dùng thuật thôi miên sai khiến em vạch lồn ra cho địt