Lỡ làm mất hợp đồng công ty và cách chuộc lỗi của Miya Izumi