Em uống tí bia vào là thấy nóng quá muốn được cởi áo ra và làm tình