Em phải làm cho hai chị lên đỉnh đấy nhé Waka Misono và Yuria Yoshine