Đầu tư làm ăn bị mang nợ, Eimi Fukada trả bằng tình