Bác sĩ đểu cáng lừa địt vợ bệnh nhân nhiều lần rồi mới chữa bệnh